Ohjelma 2007-2013

Rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla ja siten myös Suomen ja Venäjän välillä on toteutettu osana Euroopan Naapuruus ja Kumppanuusinstrumenttia (ENPI) ohjelmakaudella 2007–2013. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelma on ollut yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutetuista ohjelmista.

Yhteensä 55 hankkeelle myönnettiin rahoitusta ja niiden toimenpiteet ajoittuivat vuosille 2011-2015. Tietoa hankkeista, niiden keskeisiä toimenpiteistä ja tuloksista on julkaistu sähköisessä hankeportaalissa, johon on koottu kaikkien Suomessa toteutettujen ulkorajaohjelmien rahoittamat hankkeet. Tietoa toiminnasta on saatavilla myös koko EU:n alueella toimivien ohjelmien yhteisestä KEEP tietokannasta.


Materiaalia ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta

Rajat ylittävää yhteistyötä ENPI 2007-2013_FI
Ex-post evaluation report South-East Finland – Russia ENPI 2007-2013_EN


Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007- 2013 ohjelman loppumaksu on suoritettu ja ohjelma on virallisesti suljettu marraskuussa 2020. Komission asetuksen (EY) N:o 951/2007 art. 45 mukaisesti ohjelman rahoittamien hankkeiden tuensaajien tulee säilyttää hankeaineistoa seitsemän (7) vuoden ajan ohjelman loppumaksupäivästä lukien. Tämä velvoite koskee pääkumppaneita ja kumppaneita.

Hankkeiden arkistoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että hanketta koskevat asiakirjat, erityisesti raportit, tositteet, tili- ja kirjanpitoasiakirjat, ja kaikki muut hankkeen rahoitukseen liittyvät asiakirjat tulee arkistoida 1.12.2027 asti. Tämän jälkeen asiakirjat voi tuhota. Hallintoviranomainen sekä muut asiaankuuluvat tahot voivat tarvittaessa suorittaa tarkastuksia ja auditointeja hankkeelle sen päättymisen jälkeen, arkistointivelvoitteen aikana.