Pääpartneri ja partnerit

Q: Voiko sama päähakija hakea rahoitusta usealle hankkeelle? Onko tähän asiaan olemassa rajoituksia?
A: Kyllä, sama päähakija voi tehdä useita rahoitushakemuksia. Hakijan on kuitenkin hyvä arvioida riittävätkö sen talous- ja henkilöstöresurssit usean hankkeen toteuttamiseen. Tätä seikkaa arvioidaan sekä hallintoviranomaisen että laadulliseen arviointiin osallistuvien asiantuntijoiden toimesta hakemuksia pisteytettäessä.


Q: Onko saman toimijan mahdollista olla pääpartneri yhdessä hankkeessa ja partneri toisessa? Onko tähän asiaan olemassa rajoituksia?
A: Kyllä, tämä on mahdollista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että yhden organisaation osallistuminen useaan hankkeeseen otetaan huomioon tarvittavien resurssien näkökulmasta hakemuksia arvioitaessa.


Q: Voiko hankkeessa olla partnereita vain yhdestä maasta, siis vain Suomesta tai vain Venäjältä?
A: Ei voi. Koska kyseessä on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jokaisessa hankkeessa on oltava toimija/toimijoita sekä Suomesta että Venäjältä. Minimivaatimus on yksi partneri Suomen puoleiselta ydinalueelta ja yksi partneri Venäjän puoleiselta ydinalueelta.


Q: Onko nk. liitännäisalueella sijaitsevien toimijoiden osallistumiselle olemassa rajoituksia?
A: Liitännäisalueilla suunnitelluissa hankkeissa tulee olla aina partnerina sekä suomalainen että venäläinen toimija ohjelman ydinalueelta, jotta hanke täyttää tukikelpoisuusehdot. Ohjelmatasolla nk. liitännäisalueille voidaan myöntää rahoitusta enintään 25 % kehyksestä. Tämä voi rajoittaa osallistumista erityisesti myöhemmillä hakukierroksilla. Sen lisäksi liitännäisalueelta hankkeeseen osallistuvilla toimijoilla tulee olla jokin erityisosaaminen, jota ydinalueella ei ole tarjolla ja hankkeesta saatavan lopullisen hyödyn tulee kohdentua ohjelman ydinalueelle. Näitä seikkoja arvioidaan myös hakemuksia pisteytettäessä. Erityisalat on määritelty ohjelma-asiakirjassa, joka on saatavilla ohjelman kotisivuilta: https://www.sefrcbc.fi/fi/cbc-2014-2020-2/asiakirjat/. Suuria infrastruktuurihankkeita (LIP) ei voida rahoittaa liitännäisalueilla.


Q: Onko nk. merkittävien talous- ja kulttuurikeskusten osallistumiseen rajoituksia?
A: Ohjelmassa merkittäviä talous- ja kulttuurikeskuksia ovat Turun ja Moskovan kaupungit. Merkittävissä talous- ja kulttuurikeskuksissa suunnitelluissa hankkeissa tulee olla aina partnerina sekä suomalainen että venäläinen toimija ohjelman ydinalueelta, jotta hanke täyttää tukikelpoisuusehdot. Moskovan kaupungin toimijat voivat osallistua ainoastaan toimintalinjan 4 (Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue) hankkeisiin. Turun kaupungin toimijat voivat osallistua ainoastaan toimintalinjojen 1 (Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous) ja 2 (Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue) hankkeisiin. Hankkeiden hyödyn tulee kohdistua pääosin ydinalueelle, minkä vuoksi ohjelmarahoitus liitännäisalueilta ja tärkeistä sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurin keskuksista oleville kumppaneille on rajoitettu 25 prosenttiin ohjelman kokonaisrahoituksesta. Suuria infrastruktuurihankkeita (LIP) ei voida rahoittaa tärkeissä sosiaalisissa, taloudellisissa tai kulttuurin keskuksissa.


Q: Voiko hankkeessa olla nk. ulkojäseniä (engl. associate partners)?
A: Nk. ulkojäseniä (engl. associate partner) ei ohjelman toimijarooleissa ole. Tarvittaessa hankkeen ohjausryhmässä voi kuitenkin olla jäseniä muistakin kuin partneriorganisaatioista, jolloin matkakustannukset kokouksiin voi sisällyttää hankkeen budjettiin. Jäsenien osallistuminen ohjausryhmän työskentelyyn tulee perustella hakemuksessa. Myös esimerkiksi seminaaripuhujien palkkiot voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi samoja periaatteita noudattaen.


Q: Voiko kansallisen julkisen toimijan alueyksikkö olla hankepartneri?
A: Kansallisen julkisen toimijan alueyksikkö voidaan hyväksyä hankepartneriksi mikäli hankkeelle osoitetut työntekijät 1) tosiasiallisesti työskentelevät ohjelma-alueella sijaitsevassa yksikössä ja 2) yksikössä hankkeelle tehtävä työ tuottaa kiistattomasti hyötyä ohjelma-alueelle. Tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa merkitä asiakirjoihin alueyksikön yhteystiedot.