Hankkeen budjetti ja rahoitus

Q: Onko hankkeen budjetille ylä- tai alarajaa?
A: Ei, budjetin koolle ei ole asetettu rajoituksia.


Q: Onko omarahoitusprosentti erisuuruinen julkisille ja yksityisille organisaatioille?
A: Ei, omarahoitusprosentti on sama kaikille hakijoille ja kaikissa toimintalinjoissa: vähintään 20 % projektin kokonaiskustannuksista. Hankkeen sisällä partnerit voivat sopia keskenään erisuuruisistakin omarahoitusprosenteista; hallintoviranomainen seuraa omarahoituksen kertymää vain hanketasolla. Lead partner on lopulta vastuussa siitä, että koko hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 20 %.


Q: Voiko käytettyä laitteistoa hyödyntää hankkeessa ja käyttää sitä omarahoitusosuutena?
A: Ei, luontoissuorituksia ei hyväksytä omarahoitusosuudeksi. Jos hankkeen toteutusta varten on tarve hankkia tai vuokrata laitteita, ne on hankittava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja ohjelmakäsikirjan kilpailutuksia koskevia ohjeistuksia. Venäläisten yksityisten toimijoiden on noudatettava hankkeen tukisopimuksen liitettä 5 ja ohjelmakäsikirjan ohjeistuksia.


Q: Voiko hanke sisältää investointikustannuksia ja jos voi, niin minkä tyyppiset kustannukset ovat tukikelpoisia?
A: Investointiin liittyvät materiaalit, työt, palkkakulut, ulkopuolinen asiantuntemus ja palvelut ovat hyväksyttäviä. Kuitenkin seuraavat rajoitukset tulee huomioida:

  • Investointien osuus ei saa ylittää 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista tavallisissa CBC-kehittämishankkeissa.
  • Maan tai rakennusten hankinnan osuus ei saa ylittää 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jos investointeja sisällytetään budjettiin, tulee rahoitushakemuksessa esittää uskottava suunnitelma koskien omistusta ja ylläpitoa hankkeen päättymisen jälkeen.


Q: Kuinka organisaation palkkatasoa koskeva tieto tulee todistaa? Pitäisikö esimerkiksi hakemukseen liittää kirjanpitäjän tai henkilöstöosaston antama todistus?
A: Hallintoviranomainen arvioi palkkatason kohtuullisuutta ja voi kysyä lisätietoa asiasta ennen tukisopimuksen solmimista.


Q: Ovatko lomapalkat tukikelpoisia? Kuinka ne tulisi esittää päätoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osalta?
A: Vuosilomapalkat, lomarahat ja lomakorvaukset ovat tukikelpoisia hankkeelle tehdyn työajan suhteessa, edellyttäen, että ne ovat organisaation normaalien käytäntöjen, lakien ja työehtosopimusten mukaisia. Lomapalkat, -rahat ja –korvaukset tulee ottaa huomioon palkkakuluja budjetoidessa, yksiköissä ja yksikkökustannuksissa. On syytä huomioida, että lomapalkkavaraukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Hankkeen toteutusvaiheessa talousraportoinnissa lomapalkat, -rahat ja -korvaukset hyväksytään vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat maksettuja.


Q: Voiko hankkeessa matkustaa ohjelma-alueen ulkopuolelle?
A: Lähtökohtaisesti hankkeissa tehtävien matkojen tulee kohdistua ohjelma-alueelle. Jos hankkeen kannalta on välttämätöntä tehdä matkoja myös ohjelma-alueen ulkopuolelle, hallintoviranomainen voi hyväksyä ohjelma-alueen ulkopuolelle kohdistuvan matkan hakijan erillisin perusteluin. Tällöin hankebudjetissa tulee selkeästi eritellä matkakohde. Hakemustekstissä täytyy lisäksi perustella, miksi matka on oleellista tehdä ohjelma-alueen ulkopuolelle ja mitkä matkan tavoite ja tarkoitus ovat. Perustelut voi sisällyttää hakemukseen esimerkiksi osana soveltuvaa toimenpidettä.


Q: Pitääkö kunkin partnerin osallistua hankkeen omarahoitukseen samansuuruisilla osuuksilla? Voimmeko käyttää lahjoituksia, esimerkiksi laitteistoja, osana omarahoitusosuuttamme hankkeessa?
A: Omarahoitusosuus voi vaihdella partnereiden välillä. Hallintoviranomainen seuraa omarahoituksen määrää vain hanketasolla. Partnerit voivat kattaa omarahoitusosuuttaan myös ulkopuolisilta organisaatioilta saaduilla lahjoituksilla. Lahjoitukset voivat kuitenkin olla vain käteistä rahaa. Kiinteää omaisuutta, kuten laitteistoja, ajoneuvoja, maata tai rakennuksia ei hyväksytä. Luontoissuorituksia, mukaan lukien talkootyö, ei hyväksytä omarahoitukseksi. 


Q: Onko mahdollista sopia, että hallintoviranomainen maksaa partnereillemme suoraan heidän osuutensa tukirahoista?
A: Yksi pääpartnerin tehtävistä CBC-hankkeessa on vastaanottaa ohjelman rahoitusosuus hallintoviranomaiselta ja olla vastuussa tuen jakamisesta ja maksamisesta eteenpäin partnereille ilman viivytyksiä. Ohjelman rahoitussopimuksessa osallistuvat maat ovat sopineet toteuttavansa toimenpiteitä, joilla helpotetaan hankkeen edunsaajia vastaanottamaan ohjelmarahoitusta euroina ja jakamaan tukea eteenpäin muille edunsaajille. Hallintoviranomainen odottaa pääpartnereiden pystyvän täyttämään velvollisuutensa.