2021-2027 Ohjelmointikomitean kokoustiedote

Järjestyksessään kolmas ohjelmointikomitean kokous pidettiin 4. helmikuuta 2021 etäkokouksena. Komitea keskusteli useista ohjelmointiin liittyvistä asioista kuten; ohjelma-alue analyysi, laajat investointihankkeet, ohjelman tavoitteet, yksinkertaistetut kustannusmallit, toiminnallinen alue, sähköinen seurantajärjestelmä ja ympäristövaikutusten arviointi. Komitea sai tiedoksi ohjelmoinnin toisen konsultaatiovaiheen tulokset useista sidosryhmä- ja asiantuntijakeskusteluista, ja totesi niiden tukevan ohjelmointityön jatkamista suunnitellusti. Euroopan komission edustaja antoi kokoukselle tiedoksi, että säädösvalmistelu tulevaa ohjelmakautta varten valmistunee kesä-heinäkuussa 2021. Tämä on tärkeä virstanpylväs ja luo kehyksen ohjelman sisällölle sekä tukee komission, Venäjän ja Suomen vuoropuhelua nk. Rahoitussopimuksen valmistelussa. 

Kannatetut tavoitteet ja ohjelman logiikka

Ohjelmointikomitea valitsi Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman jatkovalmisteluun huomioitavaksi seuraavat erityistavoitteet: 

Politiikkatavoite (PO) 1 “A smarter Europe” (Älykkäämpi Eurooppa)

  • Erityistavoite (i) Enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies (Tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin sekä kehittyneen teknologian käyttöönoton parantaminen); 
  • Erityistavoite (iii) Enhancing growth and competitiveness of SMEs (Pk- yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen). 

Politiikkatavoite (PO) 2 “A greener low-carbon Europe” (Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa) 

  • Erityistavoite (iv) Promoting climate change adaptation, risk prevention and disaster resilience (Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisyn ja katastrofien sietokyvyn edistäminen); 
  • Erityistavoite (vi) Promoting the transition to a circular economy (Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen); 
  • Erityistavoite (vii) Enhancing nature protection and biodiversity, green infrastructure in particular in the urban environment, and reducing pollution (Luonnonsuojelun ja biologisen monimuotoisuuden, ja vihreän infrastruktuurin parantaminen erityisesti kaupunkiympäristössä ja saastumisen vähentäminen). 

Politiikkatavoite (PO) 3 “A more connected Europe” (Verkostoituneempi Eurooppa) 

  • Erityistavoite (iii) Developing and enhancing a sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, including improved access to TEN-T and cross-border mobility (Kestävän, ilmastoa sietävän, älykkään ja eri kuljetus muotoja ja vaiheita tukevan kansallisen, alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden kehittäminen ja parantaminen, mukaan lukien TEN-T -verkoston ja rajat ylittävän liikkuvuuden parantaminen). 

Interreg Erityistavoite (ISO) 1 “A better cooperation governance for Europe” (Kehittyvä yhteistyön hallinto) 

  • Erityistavoite (i) Institutional capacity of public authorities, in particular those mandated to manage a specific territory, and of stakeholders (Julkisten viranomaisten, erityisesti tietyn alueen hoitamiseen valtuutettujen, ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien kehittäminen); 
  • Erityistavoite (iii) People-to-people action for increased trust (Ihmisten välisen toiminnan kehittäminen luottamuksen lisäämiseksi). 

    (Epävirallinen suom. MA)

Erityistavoitteiden valinta toteutettiin perustuen erityisesti toisen konsultaatiovaiheen aikana käytyjen keskustelujen tuloksiin, sekä suomalaisen ja venäläisen asiantuntijan yhdessä laatimaan alueanalyysiin, jonka valmistelussa tukena ovat olleet myös hallintoviranomainen ja sen sivutoimipiste. Seuraavaksi ohjelmoinnin keskiössä on kunkin erityistavoitteen sisällön suunnittelu. Ohjelmointikomitea käsittelee näitä tulevissa kokouksissa ja vahvistettu sisältö julkaistaan myöhemmin.  

Komitealla on vielä kaksi kokousta ennen tulevaa kesälomakautta ja se jatkaa niissä hyvin edistyvää prosessia. Päätöksenteon tueksi tuotettua materiaalia julkaistaan sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.