Rajat ylittävä yhteistyö osana aluekehittämistä – hanketoiminta on käynnissä

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma on Euroopan unionin ja Suomen ja Venäjän valtioiden yhdessä rahoittama yhteistyöohjelma, jonka ydintoiminta-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Savo ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Ohjelman rahoituskehys on noin 77,5 miljoonaa euroa. 

Rahoittamalla suomalais-venäläisiä yhteistyöhankkeita, ohjelma pyrkii ratkaisemaan haasteita joilla ei ole maantieteellisiä rajoja. Hankkeet sisältävät mm. kulttuuri-, matkailu-, koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä tukevia tai ympäristösuojeluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä toimenpiteitä. Hankkeiden avulla edistetään myös aluekehittämisen kannalta merkittävien toimijoiden ja palvelujen liikkuvuutta sekä rajaliikenteen turvallisuutta.  

Maaliskuuhun 2019 mennessä on toteutettu neljä rahoituskierrosta, ja yhteensä 41 hanketta on valittu rahoitettavaksi yhteensä noin 27,6 miljoonalla eurolla. Kaikki ensimmäisellä kierroksella valitut 10 hanketta ovat tehneet tukisopimuksen hallintoviranomaisen kanssa ja aloittaneet toimintansa. Hallintoviranomainen seuraa ja valvoo rahoitettua toimintaa hankkeiden toimittamien raporttien avulla, sekä tehden tarkastuskäyntejä toimenpidekohteissa. Myös jatkuvaluonteinen vuorovaikutus toimijoiden kanssa on keskeisessä roolissa, jotta voidaan varmistua siitä, että myönnetty rahoitus käytetään hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hallintoviranomainen jatkaa edelleen myös tukisopimusten valmistelua rahoitettavaksi valittujen hankkeiden kanssa ja julkaisee rahoituskoonnin kunkin kierroksen sidonnan vahvistuttua. Jokaisesta käynnistyvästä hankkeesta julkaistaan myös hankekohtainen esittely. 

Viides rahoitushaku suljetaan 27/3/2019, joten ohjelma-alueen toimijoilla on vielä mahdollisuus lähettää ehdotus rajat ylittävästä yhteistyöhankkeesta ja osallistua ohjelma-alueen kehittämiseen. 


Hankeyhteenveto ensimmäiseltä kierrokselta
 


EFREA (KS1054) hankkeessa kehitetään raja-alueen toimijoiden osaamis– ja innovaatiopotentiaalia sekä elinikäisen oppimisen menetelmiä, jotka keskittyvät arktisen alueen uusiutuvan energian tuotantoon. Hanke tuottaa ohjeita, suosituksia sekä oppimateriaalia kevyeen energia-riippumattomaan, lujaan, ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan äärimmäisissä lämpötiloissa. 

Hankkeen www-sivu: www.lut.fi
Hanke sosiaalisessa mediassa:


RAINMAN (KS1038) hanke pyrkii vastaamaan haasteisiin, joita ilmastonmuutos ja kaupunkikehitys aiheuttavat makean veden varannoille. Hankkeen aikana kehitetään toteuttamiskelpoisia ja innovatiivisia ratkaisuja myrskyvesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan, jotta haittavaikutukset niiden aiheuttaman ravinteiden ja haitallisten aineiden kulkeutumisesta makean veden varantoihin ja Suomenlahteen olisivat mahdollisimman pieniä. 

Hankkeen www-sivu: http://projects.gtk.fi/rainman
Hanke sosiaalisessa mediassa: #CBC_RAINMAN


 

Hankkeen www-sivu: https://www.xamk.fi/en/research-and-development/digifor/
Hanke sosiaalisessa mediassa: Twitter jaInstagram


INFUTURE (KS1006) hankkeessa pyritään avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Saimaan ja Volga-Itämeren sisävesiteille. Yrityspotentiaalia houkutellaan tietoperustaiseen innovaatiotoimintaan, jossa on huomioitu ympäristöystävällisyys, kustannustehokkuus ja kestävät ratkaisut kuljetustoiminnassa. 

Hankkeen www-sivu: https://www.merikotka.fi/projects/infuture/
Hanke sosiaalisessa mediassa: Twitter


LUGABALT2 (KS1031) hankkeen avulla pyritään lisäämään yleistä ympäristötietoutta ja venäläisten ja suomalaisten pilottialueiden keskinäistä kanssakäymistä ympäristökysymyksissä, aiheina mm. jätevesien käsittely maaseudulla sekä maataloustuotannosta syntyvien vesien ja myrskyvesien käsittely erilaisilla menetelmillä. 

Hankkeen www-sivu: http://lugabalt.ru/ru
Hanke sosiaalisessa mediassa:


 

Hankkeen www-sivu: http://startupconnect.info/ 
Hanke sosiaalisessa mediassa: Facebook , Twitter ja Instagram


Corridor (KS1088) hankkeen päätavoite on markkinoida “Pietari – Saimaan järvialuematkailukäytävääerottuvana, uniikkien kohteiden ja monipuolisten sekä laadukkaiden matkailupalvelujen ympärivuotisena kokemuksena. 

Hankkeen www-sivu: http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/
Hanke sosiaalisessa mediassa:


SAFECON (KS1134) hanke pyrkii parantamaan rakennusalan työturvallisuutta raja-alueella niin, että sen avulla lisätään alan kannattavuutta ja vähennetään sosiaaliturvan kustannuksia sekä ihmisille aiheutuvia haittoja. 

Hankkeen www-sivu: https://safecon.fi/
Hanke sosiaalisessa mediassa: Instagram 


Green InterTraffic (KS1144) hanke kehittää tehokkaita menetelmiä lisätä kuljetusalan turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä raja-alueilla. Se hakee uusia innovatiivisia ratkaisuja, ottaen huomioon ilmastomuutoksen tekijät. 

Hankkeen www-sivu: http://en.greenintertraffic.ru
Hanke sosiaalisessa mediassa: Facebook ja Twitter


RiverGo (KS1022) hankkeen tavoitteena on lisätä rajan ylittävää yhteistyötä, osaamista ja tietoisuutta Vuoksi joen ympäristön ja sen luontoarvojen kestävästä kehittämisestä Suomessa ja Venäjällä. Hankkeen toiminnassa huomioidaan luontoturismi ja vapaa-ajan aktiviteetit ja myös luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttäminen ja edistäminen sekä paikallisten asukkaiden että vierailijoiden keskuudessa. 

Hankkeen www-sivu: https://www.luke.fi/en/projects/rivergo/
Hanke sosiaalisessa mediassa: Vkontakte ja Twitter


Seuraa meitä somessa  Facebook  |  Twitter  |  Instagram 

FAKTAT

  • Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 
  • Ohjelman rahoituskehys 77,5 Milj. € 
  • Ydinalue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pietari ja Leningradin alue 
  • Hallintoviranomainen: Etelä-Karjalan liitto 

Keskeiset avainsanat ensimmäiseltä rahoituskierrokselta: Maatalous, Arktinen, Liiketoiminta, Ilmasto, Kulttuuri, Koulutus, Energiatuotanto, Energiatehokkuus, Ympäristö, Sähköiset sovellukset, Metsä, Terveys, Informaatioteknologia, Innovaatio, Meriympäristö, Vapaa-aika, Tutkimus, Turvallisuus, Sosiaalinen kehitys, Kestävä kehitys, Turismi, Kuljetus, Kaupunkiseutu, Jätehuolto, Vesihuolto ja Nuoret